Baumaschinen-Modelle.net

Furukawa 625E

Foto Furukawa 625E
Größenvergleich

Foto Furukawa 625E
Heckansicht

Foto Furukawa 625E
Rechte Seite

Foto Furukawa 625E
Zwei Furukawa-Bagger nebeneinander

Foto Furukawa 625E
Furukawa 625E als Mobil- und Raupenversion

Foto Furukawa 625E
Nicht nur im Modell baugleich: Dresser 625E und Furukawa 625E