Baumaschinen-Modelle.net

Sany SY51100THB 86

Foto Sany SY51100THB 86
Größenvergleich

Foto Sany SY51100THB 86
Heckansicht

Foto Sany SY51100THB 86
Rechte Seite

Foto Sany SY51100THB 86
Ausgefahrene Abstützung

Foto Sany SY51100THB 86
Einfülltrichter für den Beton

Foto Sany SY51100THB 86
Entfalten des Verteilmastes

Foto Sany SY51100THB 86
Entfalten des Verteilmastes

Foto Sany SY51100THB 86
Entfalten des Verteilmastes

Foto Sany SY51100THB 86
Sany SY51100THB 86 und Schwing S58SX

Foto Sany SY51100THB 86
Sany SY51100THB 86 und Schwing S58SX